AgroGas konceptet

Formålet med AgroGas’s anlæg er at indsamle og destruere metan fra gylletanke, for derved at reducere klimabelastningen fra husdyrproduktionen, hvoraf op mod 20% kommer fra stalde og lagring af husdyrgødning.

Med de nye krav i landbrugsaftalen som træder i kraft i 2023, omkring hyppig udslusning af gylle fra grisestalde, minimeres emissionen fra selve stalden, men hvis ikke gassen håndteres fra gylletanken ender den i atmosfæren og forårsager en stor negativ klimaeffekt.

Derfor er det nødvendigt at indsamle metanen og destruere den så effektivt som muligt, således at metanen ikke undslipper til atmosfæren – og her tilbyder AgroGas en ny og unik teknologi til at løse den problemstilling.

AgroGas producerer turn-key anlæg til opsamling og afbrænding af metan fra gylletanke.

Potentialet af AgroGas-teknologien

 

AgroGas’s anlæg brænder metan af i en fakkel på samme måde, som man brænder overskudsgas på boreplatforme og biogasanlæg.

Samtidigt måler vi flow og koncentration af metan i gassen, hvorved vi kan beregne mængden af destrueret metan og beregne den reducerede klimaeffekt fra den enkelte husdyrproduktion. Potentialet er stort og beregninger viser, at teknologien kan bidrage med mere end 1 mio ton CO2e reduktion alene fra griseproduktionen i Danmark.

For den enkelte bedrift kan et AgroGas anlæg reducere CO2e aftrykket fra griseproduktionen med mellem 10-20% afhængig af udmugningssystem og effektivitet.

Nyt om AgroGas

Partnerskabsaftale med Danish Crown A/S

 

01.01.2023

AgroGas ApS underskriver partnerskabsaftale med Danish Crown A/S, om køb af AgroGas anlæg til andelsejere i Danish Crown. Formålet er at reducere klimaaftrykket i griseproduktionen ved at destruere metan emissionen fra gylletanke og gyllelaguner.

En del af GUDP projektet LESS

 

10.10.2022

AgroGas ApS bliver del af GUDP projektet LESS (Low Emission Slurry Storages) i samarbejde med Aahus Universitet, SEGES og Landia, om udvikling og dokumentation af fakkel til destruktion af metan emissioner fra gylletanke.

En del af Beyond Beta programmet i Food & Bio Cluster Denmark

 

22.06.2022

AgroGas ApS bliver del af Beyond Beta programmet i Food & Bio Cluster Denmark og får kontor i Agro Business Park i Foulum. Beyond Beta har til formål at understøtte de mest lovende startups i Danmark med på kort tid at lægge fundamentet til en skalerbar forretning og tiltrække de rigtige investorer.

Baseret på 20 års erfaring

AgroGas teknologien er udviklet og forfinet igennem mere end 20 år på tidligere lossepladser i Danmark af Deponigas ApS. For snart 3 år siden blev det første anlæg opsat hos en smågriseproducent på Fyn – og på baggrund af de sidste 2 års tilpasning og optimering til gyllegas, er vi nu klar til at opføre anlæg i stor skala for at bidrage med en teknologi, som kan være et stort skridt mod at reducere klimaaftrykket fra husdyrproduktionen. 

Kontakt os

Vi samarbejder med: